Arbetsgrupp om återbyggnad av Hietaniemi-kyrka

Arne Honkamaa var sammankallande till ett första möte angående återuppbyggnaden av kyrkan.

Många instanser är inblandade i återuppbyggnaden, ett riksintresse, kulturintresse, ett arv för framtiden etc. vi kan förbereda oss på att det kommer att ta tid.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från olika byar. På detta sätt kan information spridas vad som händer i processen samt synpunkter kan lämnas. Från Risudden deltog vid första mötet Dagny och Bernhard. Nästa möte är den 2 november och Rut Lindgren kommer att vara representant från Risudden.