Fiske & friluftsliv-projektet

Risudden/Vitsaniemi by, en gammal radby som ligger längs Torneälv och där fisket alltid spelat en viktig roll ända sen byn kom till. Byn har lugnvatten och fors inom sitt fiskeområde. På senare år har efterfrågan på fiske ökat, framförallt är sportfiske med spö populärt.

Byaföreningen sökte och fick projektmedel inom lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket och Övertorneå kommun är finansiärer. Projektet är en del av Fiskeområdet Tornedalen Haparanda Skärgård 2020.

Syfte

Att utveckla aktiviteter kring fiske och friluftsliv längs Torneälven i Risudden/Vitsaniemi by genom att:

  • Förbättra tillgängligheten för ortsbor och besökande gäster samt restaurera fiskestigen
  • Underlätta för båtar att ta sig ut på älven
  • Anordna platser för vindskydd och grillning, förbättra säkerheten och underlätta att hålla naturen ren, skapa välfungerande sophantering
  • Skaffa informationsskyltar för att väcka intresse för platsen, fiskemetoder och fiskarter
  • Skapa en hemsida för byaförening

Mål

En flytbrygga, livboj, två vindskydd/grillplatser, en fiskestig längs älven och trappor ner till älven, förbättrade vägar, informationsskyltar, organiserad sophantering, hemsida

Finansiering

Finansiär

Belopp i kronor

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

128 764

Övertorneå kommun

  97 137

Summa

225 901

Projektet avslutades i november 2022.

 

Projektrapport Utveckla aktiviteter kring fisket och friluftsliv i Risudden Vitsaniemi